หลักการออกแบบบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจาการบุกรุกของปลวก

Last updated: Oct 5, 2019  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  |  Article

หลักการออกแบบบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจาการบุกรุกของปลวก

หลักการออกแบบบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจาการบุกรุกของปลวก
1. ออกแบบอาคารให้มีการยกพื้นสูงขึ้นจากระดับผิวดินไม่น้อ ยกว่า 3 ฟุต
เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ ดี สามารถสังเกตเส้นทางเดินของ ปลวกที่จะขึ้นสู่โครงสร้างไ ด้ง่าย เข้าสำรวจและดำเนินการจัดการได้สะดวก
2. ออกแบบให้มีระบบการระบายน้ำ ที่ดีทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากปลวกชอบอาศัยในบริ เวณที่มีความชื้น เช่น หลีกเลี่ยงการออกแบบที่มีกา รลาดเอียงหรือถมบริเวณรอบอา คารให้สูงกว่าใต้อาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการสะสม ความชื้นภายใต้อาคาร หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีต้ นไม้ใกล้ตัวอาคาร ซึ่งต้องรดน้ำอยู่เสมอ ทำให้ดินบริเวณรอบ ๆ สะสมความชื้น ดึงดูดปลวกให้เข้ามาอาศัยบร ิเวณอาคารมากขึ้น (การมีต้นไม้อยู่บริเวณใกล้ ตัวอาคารยังเสี่ยงที่จะทำให ้มีปัญหาหนูเข้าบ้านได้ด้วย ) มีการวางรางระบายน้ำฝนและป้ องกันไม่ให้มีการรั่วไหลซึม ของน้ำตามจุดต่าง ๆ

3. ออกแบบให้อาคารมีแสงสว่างส่องได้ทั่วถึง และระบายถ่ายเทอากาศได้ดี เช่น หากอาคารมีการยกพื้นสูงขึ้น จากพื้นดินและมีการก่ออิฐปิ ดไว้เพื่อความสวยงาม ควรมีช่องระบายอากาศไว้โดยร อบอย่างเพียงพอ และจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งสะ สมความชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ควรออกแบบให้มีระบบการระบาย อากาศที่ดี และมีแสงสว่างส่องถึงได้อย่างดีในทุกห้อง เพราะนอกจากความอับชื้นแล้ว  ปลวกยังชอบอยู่ในที่มืด เงียบ และบริเวณที่มีการระบายอากาศน้อย
4 ออกแบบให้พื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้านสามารถเข้าถึง จัดการดูแลทำความสะอาดได้ง่าย มีพื้นที่ที่เป็นมุมอับทึบ เข้าถึงได้ยากอยู่น้อยที่สุด

5.เลือกใช้วัสดุในการปลูกสร ้างที่คงทนต่อปลวก โดยเฉพาะบริเวณฐานรากของอาค าร เช่นเสา หรือคานคอดิน รวมถึงส่วนที่ติดต่อกับพื้น ดิน เช่น บันได วงกบประตู หรือผนังอาคารส่วนล่าง ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นคอน กรีต วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ หากต้องการใช้ไม้เพื่อตกแต่ งอาคาร ควรเลือกใช้ไม้ที่มีความทนท านตามธรรมชาติสูง คงทนต่อการเข้าทำลายของปลวก  เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ตะเคียน เป็นต้น

สุดท้ายสำคัญมาก! เมื่อได้แบบบ้านที่ออกแบบมา เพื่อลดความเสี่ยงจากการบุก รุกของปลวกอย่างดีแล้ว
ในระยะก่อนการปลูกสร้างควรท ำระบบป้องกันปลวกด้วย เพื่อประสิทธิภาพการป้องกัน ปลวกที่สูงขึ้น มั่นใจได้
ซึ่งสะดวกกว่าการป้องกัน กำจัดปลวกระยะหลังก่อสร้างอ ย่างมาก
โดยปัจจุบันมี
1) การป้องกันและกำจัดปลวกโดยก ารวางระบบท่อ
2) การป้องกันและกำจัดปลวกโดยก ารราดน้ำยา

ซึ่งสามารเลือกระบบได้ตามงบ ประมาณ ความสะดวกของท่านได้เลย แต่ไม่ควรละเลยที่จะทำ เพราะคงไม่ดีแน่ที่บ้านซึ่ง เราตั้งใจสร้าง ตั้งใจออกแบบมา จะถูกบุกรุกด้วยปลวกจอมทำลาย

Powered by MakeWebEasy.com